Linie lotnicze, jak każdy inny przewoźnik, odpowiadają za powierzony im bagaż podróżny, w tym za jego zniszczenie, opóźnienie w doręczeniu do portu docelowego lub za jego zagubienie. W jaki sposób dochodzić swoich praw? Na jaką pomoc i rekompensatę od linii lotniczych możemy liczyć?

 

To na poszkodowanym pasażerze spoczywa obowiązek zgłoszenia szkody bagażowej i udowodnienia jej zaistnienia.

Zgłoś powstanie szkody – pamiętaj o terminach

1. Wypełnij formularz PIR
Po stwierdzeniu zagubienia lub zniszczenia bagażu należy jeszcze na lotnisku wypełnić wniosek niezgodności bagażowej PIR (Propperty Iregularity Report). Wówczas Twojej sprawie zostanie przydzielony specjalny numer referencyjny, którym należy posługiwać się pytając obsługę lotniska o losy naszego bagażu.

2. Złóż reklamację
Ważne jest, by skargę złożyć w formie pisemnej w ściśle określonym terminie:

  • 7 dni od odbioru bagażu – w przypadku jego uszkodzenia,
  • 21 dni od odbioru bagażu – w przypadku jego opóźnienia, zagubienia.

Jeśli po upływie 21 dni od nadania bagażu nie zgłosisz przewoźnikowi żadnej skargi na wykonane przez niego usługi domniemywa się wówczas, że jako pasażer nie doznałeś żadnej szkody podczas przelotu samolotem. Po upływie 3 tygodni poszkodowanemu pasażerowi nie przysługuje prawo do powództwa, z wyjątkiem przypadku nadużycia finansowego z jego strony.

3. Dokumenty pomocne podczas składania reklamacji to m. in.:
– pisemny opis szkody,
– wydruk protokołu zgłoszenia szkody – PIR,
– dokumenty podróży – bilet lotniczy, karta pokładowa itp.
– w przypadku zaginięcia bagażu – jego opis wraz z wykazem zawartości walizki, rachunki za zakup rzeczy będących przedmiotem reklamacji,
– w przypadku uszkodzenia bagażu – rachunki za naprawę lub zaświadczenie o braku możliwości naprawy walizki.

Formy rekompensaty

W przypadku uszkodzenia walizki linie lotnicze najczęściej proponują poszkodowanym pasażerom zakup nowej walizki, a po okazaniu dowodu zakupu zwracają poniesione koszty. Oczywiście zakup nie może obejmować najdroższego modelu walizki, gdyż wydatek ten zostanie z góry uznany za nieuzasadniony.

W razie zagubienia bagażu w pierwszej kolejności linie lotnicze chcą zminimalizować pasażerowi poczucie dyskomfortu, jaki ta sytuacja wywołała. Podróżny otrzymuje wówczas przygotowany na takie sytuacje pakiet zawierający artykuły pierwszej potrzeby lub zwracają wydatki poniesione przez poszkodowanego na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak artykuły toaletowe, bielizna czy ubrania. Refundacja dotyczy tylko rzeczy niezbędnych i mieszczących się w przewidzianych przez przewoźnika limitach.

Podczas przeprowadzania procedury reklamacyjnej możesz zostać poproszony o wycenę zawartości walizki. Jeśli posiadasz rachunki za zakup niektórych z przewożonych rzeczy możesz je dołączyć do pisma reklamacyjnego. Należy się też liczyć z tym, iż linie lotnicze oszacują wartość powstałej szkody według wagi zarejestrowanego bagażu.

Wykluczenia odpowiedzialności przewoźnika za bagaż

Tzw. Konwencja Montrealska to dokument z 1999 roku, który stanowi ujednolicenie niektórych przepisów dotyczących świadczenia usług w zakresie przewozów osób i towarów na obszarze krajów UE/EFTA. Zgodnie z tym dokumentem przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, utraty lub uszkodzenia przyjętego bagażu jedynie pod warunkiem, że wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu nastąpiło na pokładzie samolotu lub w czasie gdy bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bagażu powstałe w wyniku:
– wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu,
– wadliwego opakowania nadawanego bagażu,
– normalnego użytkowania i transportowania, w tym: zadrapania, delikatne wgniecenia, otarcia walizki lub torby,
– działań służb ochrony, które w zgodzie z przepisami prawa i/lub regulaminem lotniska podjęły odpowiednią interwencję wobec pasażera niestosującego się do tych regulacji.

W przypadku bagażu nieprzyjętego, w tym rzeczy osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników.

Przewóz cennych przedmiotów

Linie lotnicze najczęściej w regulaminach świadczonych przez nie usług zawierają przepisy ograniczające odpowiedzialność za transportowane mienie pasażerów. Zazwyczaj wykluczenia te dotyczą przewożonego sprzętu komputerowego, fotograficznego, sportowego oraz biżuterii. Warto te przedmioty ubezpieczyć w ramach indywidualnie wykupionej polisy lub zapytać przewoźnika w jaki sposób można przewożone przedmioty zabezpieczyć.